تعبیر خواب زیارت کربلا - زیارت حرم

تعبیر خواب زیارت

 

تعبیر خواب زیارت کردن

تعبیر خواب ضریح از دید ابن سیرین
تعبیر خواب دیدن ضریح حضرت علی ع علم و
کرامت و شجاعت است
تعبیر خواب ضریح و حرم از دید حضرت امام جعفر صادق (ع)
تعبیر خواب رفتن به حرم پادشاه عادل انجام کارهای مفید است
تعبیر خواب رفتن
به حرم پادشاه ظالم انجام کارهای بد است

بقیه تعبیر خواب زیارت را در ادامه مطلب دنبال کنید .

تعبیر خواب ضریح امامزاده
تعبیر خواب ضریح و حرم از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب محافظت از حرم ،اصلاح تمایلات است
تعبیر خواب
زنی که ساکن حرم است گرایش به کار بد است
تعبیر خواب زنی که سوگلی حرم است این است که همه دوست
دارند با او همنشین شوند

دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانه آن است که به سفری طولانی خواهید رفت ..

اگر خواب ببینید خود زائر هستید و مشغول زیارت ، نشانه آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد . ۳ـ اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می شود ، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می افتد . اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند ، نشانه آن است که ضعف روحی خود را از بین می برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می آورد.

تعبیر خواب زیارت از ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردی بزرگ وارد شدید (مانند حرم معصومین ، حرم امام رضا ، حرم حضرت معصومه و زیارت کربلا و زیارت ضریح و حرم امام حسین (ع) )، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزی بدو رسد و معبران گویند: او را حاجت افتد به اهل آن حرم. اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آنجا مقیم شد، دلیل که کارهای پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامی حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند به حرم پادشاهی عادل رفت، دلیل که موفق به انجام کارهای مفید می شود..

اگر بیند به حرم پادشاهی ظالم رفت، دلیل که کاری کند که ازآن کاربد نام گردد.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید از حرمی محافظت می کنید ، نشانه آن است که بیشترین نیروی خود را صرف اعمال نادرست می کنید ، اگر تمایلات خود را اصلاح کنید ، زندگی سعادت حقیقی را به شما اهدا خواهد کرد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند ساکن حرم است ، نشانه آن است که گرایش به انجام کارهایی غیرقانونی خواهد داشت .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند سو گلی حرم است ، علامت آن است که دیگران ترجیح می دهند بیشتر با او همنشین باشید تا با دیگران .

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *