تعبیر خواب زن دوم ، ازدواج مرد متاهل ، تعبیر خواب پیرزن در خواب

تعبیر خواب زن

در تعبیر خواب زن تعبیر گران نظر های متفاوتی دارند ، البته در بعضی موارد هم مشابه هم نظر داده اند . در این پست ما کامل ترین تعبیر خواب زن را برای شما آماده کرده ایم برای خواندن تعبیر خواب زن به ادامه خواندن بروید .

تعبیر خواب زن دوم گرفتن یا ازدواج دوباره مرد متاهل : ابن سیرین درباره زن دوم گرفتن میگویند اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر ان فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت امدن موجی از اسایش و ارامش به منزل و در نهایت صورت کلی خواب خوب و پربرکت میباشد که سایر معبرین نیز راجب زن دوم در خواب نیز همین نظر را دارند البته با اختلافاتی که در همین مطلب به ان خواهیم پرداخت گفته اند شخصی شخصی پریشان و مضطرب به نزد امام صادق (ع) رسیدند حضرت پرسیدند که تو را چه شده است چرا اینقدر ناراحت و سراسیمه هستی پاسخ دادند سحرگاه خواب دیدم که زن دوم گرفته ام و همسرم پس از فهمیدن این موضوع بشدت ناراضی بودند و من را نفرین میکردند حضرت پاسخ دادند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت میباشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد با این حال دیدن خواب زن دوم مصداق و معنای خوبی دارد فرقی نمیکند که شما در خواب دیده باشید که پدر زن دوم گرفته و یا اینکه زنی خواب بینید که همسرش زن دوم گرفته باشد

محمدبن سیرین گوید:
زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و تعبیر دیدن زن ، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد و تعبیر زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و تعبیر خواب پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب زن گوید:
اگر زنی در خواب بیند که چون مردان آلت تناسلی مردانه دارد، تعبیرش دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او در حال مجامعت (آمیزش و نزدیکی و همبستری) است ،تعبیر خوابش این هست که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان در خواب بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از پشت (آمیزش مقعدی) با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود.

اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

جابرمغربی گوید:
تعبیر خواب زن مفسد و زن فاسد و خراب ، اهل دنیا را افزونی نعمت دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتی صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اطرافیان آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد  . اگر در خواب بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، تعبیر خوابش که پسری آورد، اگر بیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.

محمدبن سیرین گوید:
اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل که غمگین و اندوهناک شود. اگر مردی بیند که زنش پسر آورد، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود. اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود. اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.

تعبیر خواب زن از حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن زن درخواب بر شش وجه است.
اول: شادی و مقصود.
دوم: دنیا.
سوم: شغل این جهان.
چهارم: فراخی وفراوانی نعمت.
پنجم: قحطی و تنگدستی.
ششم: توانگری و ثروتمندی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب. دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد. زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن. زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند.معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خوابها وا می گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

لوک اویتنهاو می گوید :
زن : شانس در عشق
دیدن یک زن : ناتوانی
دیدن چندین زن : افترا
زن مو بور : اتفاقی خوشایند
زن مو قهوه ای : بیماری
زن مو قرمز : نامعقولات
زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده
زن عریان : عزاداری در خانواده
شنیدن صدای یک زن : عزم سفر کردن
بوسیدن یک زن : استفاده مادی
زن باردار: شادمانی
پیر زن : دعوا
زن چادری : مرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند

آنلی بیتون مى‏گوید:
۱ـ دیدن زنان در خواب ، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .
۲ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند .
۳ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد ، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .
۴ـ دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت
۵ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .
۶ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *