دیدن زلزله شدید در خواب تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب زلزله

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که در خواب زلزله شدید را ببینید . آمدن زلزله در خواب ممکن است همراه با سیل و طوفان و غیره باشد اصولا تعبیر خواب زلزله خوب نیست . شما می توانید تعبیر دیدن زلزله در خواب را توسط معبران بزرگ مثل منوچهر مطیعی و حضرت یوسف  را در ادامه مطلب بخوانید .

فرار از زلزله : خطر و بلا از بیخ گوشتان رد می شود .

زلزله و سیل و یا زلزله و طوفان : مریضی سخت یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان . کمک به دیگران و رعایت اصول عقلانی می تواند حلال این مسئله باشد .

زلزله در کوه : حاکم وقت شما بر شما ظلم کرده است و شما درگیر مشکلات فراوان خواهید بود .

زلزله در دریا : شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و هر چه روزگارتان سخت تر باشد به ازای آن در خوشی بیشتری قرار خواهید گرفت  در این بین تلاش شما فقط این دگرگونی را بوجود خواهد آورد .

زلزله و خراب شدن خانه یا ایجاد خرابی یا ریختن آوار خانه در خواب  : سختی و مشکلات و غم و اندوه برایتان رغم می خورد .

تعبیر خواب زلزله از حضرت یوسف : نگرانی و غم و اندوه از زندگی که می توانید با همفکری و تلاش از حجم آن کم کنید .

ترس از زلزله : در موقعیتی قرار خواهید گرفت بین یک دو راهی سخت که اگر اشتباه راه را انتخاب کنید زندگیتان نابود خواهد شد .

زلزله در مسجد : تنها راه نجات شما تلاش و استفاده از علم است و مشکلات شما منطقی حل خواهد شد . امید به خدا و کمک خواستن از او می تواند شما را نجات دهد .

دیدن زلزله شدید در خواب تعبیرش چیست ؟
تعبیر خواب زلزله

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن یا زلزله و شکاف خوردن زمین ، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *