تعبیر خواب ریش درآوردن ، زدن ریش و سیبیل

تعبیر خواب ریش و سیبیل

ابن سیرین می‌گوید: آرایش مرد ، سرپرستی و ریاست بر خانه می‌باشد؛ در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.

در تعبیر خواب ریش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت سیاه و قرمز می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر سرپرستی و ریاست بر خانه دچار شکایت و قضاوت و داوری می‌شوی .

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یعنی پست و فرومایه می‌شوی. تعبیر خواب ریش سیاه و سرخ ، کد خدا شدن است .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت سفید شده است، یـعـنـی وقار و صبر و بردباری تو بیشتر می‌شود ولی دچار غم و اندوه خواهی شد.

بقیه تعبیر خواب ریش و سیبیل و ریش درآوردن در ادامه خواندن ….

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است،تعبیرش یـعـنـی به عزت و شرافت می‌رسی . اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی تمام ریش‌هایت سفید شده و موی سیاهی در آن وجود ندارد، یـعـنـی مقداری از حرمت و احترام تو کم می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی موی سفید را از ریش خودت کنده‌ای، یـعـنـی با سنت پیغمبر (ص) مخالفت می‌کنی.

تعبیر خواب مربوط به اندازۀ ریش
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت کوتاه و کم می‌باشند، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود یا اگر ناراحت و غمگین باشی، از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌های تو مثل ریش‌های پدرت متناسب می‌باشد، یـعـنـی از پدرت به تو ارث و میراث می‌رسد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش تو بلند و دراز و متناسب می‌باشد ، یـعـنـی کار و سرپرستی و ریاست تو بر خانه درست می‌شود، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر ببینی ریش تو بلند می‌باشد، ولی نه تا حدی که از ناف بگذرد، تعبیر خواب یـعـنـی به مال و اموال می‌رسی، ولی اگر ببینی ریش تو به قدری دراز شده است که از ناف گذشته است، تعبیرش غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی فقیر و بدهکار خواهی شد یا دچار غم و اندوه می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را روی زمین می‌کشی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

ریش تراشیده
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت تراشیده می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر معاش و مایحتاج زندگانی خوار و ذلیل می‌شوی. اگر ببینی کسی سر و ریش تو را زده است، یـعـنـی احترام و آبروی تو از بین می‌رود. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌هایت را تراشیده‌اند و جای تراشیدن زخمی شده است، یـعـنـی حرمت و جاه تو کم می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌های خود را بریده‌ای و زده‌ای، یـعـنـی هم ضرر و زیان مالی می‌بینی و هم به حرمت و احترام تو آسیب و خدشه وارد می‌شود.
ابن عباس می‌گوید: تعبیر خواب تراشیدن ریش برای دربانها (حاجبان)، زندانیها و کسانی که ترسیده‌اند خوب و نیکو می‌باشد، ولی برای ثروتمندان و جواهرفروشان و کسانی که دارای نعمت می‌باشند، بد خواهد بود.
تعبیر مرتبط : زدن مو
اصلاح و شانه و آراستن ریش
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، تعبیرش این است که به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سر و ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی زکات اموالت را می‌دهی. اگر ببینی ریش‌هایت را شانه می‌کنی و خوشبو می‌سازی و به آن‌ها گلاب می‌زنی، یـعـنـی کسی را به کاری مشغول می‌کنی و شغل می‌دهی و مردم متشکر و سپاس‌گزار خواهند بود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خضاب ریش، پوشش و پرده امور و کارها می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را خضاب می‌کنی ولی رنگ نمی‌گیرد، یـعـنـی حال و روزت را از مردم مخفی نمی‌کنی.
تعبیرهای مرتبط : خضاب – شانه
کنده شدن یا ریختن
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با دندان بریده‌ای، تعبیرش این است که خانوادۀ تو دچار ضرر و زیان می‌شوند.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست در ریش خودت کرده‌ای و پاره‌ای از آن کنده و ریختی، یـعـنـی مال و اموال را از دست می‌دهی. اگر ببینی پاره‌ای از ریش را در چیزی قرار داده و نگه داشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال را نگه میداری و به کسی نمی‌دهی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ریش تو کنده شده است، یـعـنـی حرمت و احترام تو از بین می‌رود و خوار و حقیر می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خاطر مرض و بیماری ریش‌هایت ریخته است، یـعـنـی خطر این وجود دارد که دچار مرگ ناگهانی بشوی و همچنین آبرو و مال و اموال خود را از دست بدهی (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب سیبیل : سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می شویم. اگر ببینید که سبیل خود را می تراشید حادثه ای پیش می آید که به آبروی شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می دهید. برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست. همان طور که قبلا هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است. اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید. مجموعا احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می یابید و شما را تحسین می کنند. اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید. اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می آرایید مثلا با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید. سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست. داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.
اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید. اگر بیند که جز سپر هیچ سلاح دیگر نداشت. دلیل بود که او مردی بافرهنگ باشد که دوستان و برادران رااز آفاتِ کارهای مکروه نگاهدارد به قدر بزرگی سپر. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بر گردن سپر دارد، دلیل که او قوت و ایمنی بود از دشمن. اگر بیند که سپر او بر زمین نهاده است، دلیل که او را با مردی فاضل صحبت افتد او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند که سپر او ریسمان است، دلیل که او رااز جماعتی منفعت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سپر در خواب بر پنج وجه است. اول: برادر. دوم: یار. سوم: قوت. چهارم: ایمنی. پنجم: پشت و پناه به قدر بزرگی سپر.
سایر موارد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش تو خیلی صاف و روشن و براق می‌باشد، تعبیرش این است که کار سرپرستی تو بر منزل و همچنین زینت و آرایش تو بهتر می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت کوسه‌ای می‌باشد [یعنی کم‌پشت و تُنُک هستند] تعبیرش این است که حرمت و احترام و مال و اموال تو کمتر می‌شود.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر کودک نابالغی در خواب ببیند که ریش درآورده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب زن ریش دار
اگر زنی در خواب ببیند که ریش دارد، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود و احتمالا کاری کند که باعث رسوائی او خواهد شد. اگر مردی در خواب ببیند که زنش ریش دارد، یـعـنـی زنش هیچ وقت فرزندی به دنیا نمی‌آورد، ولی اگر فرزندی داشته باشد، در بین قوم و خویش بزرگ و سرشناس می‌شود. اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دارد تعبیر ان فساد و بدبختی است ابن سیرین در این باره میگویند اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دراورده است و جلوی اینه ای مشغول کوتاه کردن ان با قیچی میباشد تعبیر ان خیر و به نشانه مال و ثروت میباشد اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دراورده و انقدر بزرگ شده است که زیر پاهایش جاری میباشد به نشان ی مرگ میباشد اگر زنی در خواب ببیند که سبیل و ریش بلندی دارد و از این بابت نگران و متعجب است و با همسر خود بر سر این مسئله نزاع و درگیری شدیدی پیدا کرده است به تعبیر جدایی و طلاق میباشد اگر زنی در خواب ببینید که در حال آرایش ریش هایش میباشد به نشانه ی مرگ یکی از بستگان نزدیک تعبیر شده است بطور کلی و بر طبق نظر اکثر معبران داشتن ریش و سبیل برای زن در خواب همراه با تعبیر خوبی نمیباشد و به نشانه ی افسردگی بی خیری و بی برکتی در زندگی میباشد .

تعبیر خواب ریش از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب ریش برای زن متاهل ، امکان زایمان یک فرزند پسر است
اگر ببینی کسی ریش تو را گرفته و می‌کشد، یـعـنـی کسی مال تو را به ارث می‌برد و مصرف می‌کند، و اگر ببینی تو ریش کسی را گرفته‌ای و می‌کشی، یـعـنـی تو مال و اموال آن شخص را به ارث می‌بری.

تعبیر خواب ریش از امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریش عبارتند از: ۱- بیع و خرید و فروش ۲- عزت و جاه ۳- مرتبه و مقام ۴- هیبت۵- منزلت ۶- نیکویی ۷- به ازدواج درآوردن و تزویج ۸- مال و اموال ۹- فرزند ۱۰- گرامی شدن (تعبیرهای مختلف).

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *