تعبیر خواب خانه خریدن - خانه نو - خراب شدن خانه

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب خانه ساختن خوشحالی و عیش است .

تعبیر خواب خانه از دید محمد بن سیرین
خانه تک ، زن است
خانه را با ستونهای خانه را از جای برداشتن ، خواستن زنی با کرم و مروت است
و زنش آبستن خواهد شد .
وارد خانه نو شدن ، خواستن زنی توانگر است .
تعبیر خواب در خانه خود را شکستن ، رسیدن مال از کسی است .

تعبیر خواب خانه از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است .

بقیه تعبیر خواب خانه در ادامه خواندن ….. 

اگر ببینید خانه جدیدی می خرید  ، چه کوچک و محقر باشد چه بزرگ فرقی نمی کند نشانه رسیدن مال و ارزش است ولی اگر خانه ی بی در بخرید مال و ثروت بدست می آورید اما بخاطر درست استفاده نکردن مالتان را دوباره از دست می دهید .  اگر خودتان در خانه را شکستید یا برداشتید تعبیرش این هست که از دوستان به شما مال می رسد .
تعبیر خواب در آهنین خانه ، توانگری است .
اگر در خانه ات نقره ای باشد ، توبه کردن از گناه است ..
اگر در خواب دیدید که اطراف خانه ات خانه ای نباشد ، تباه شدن حال است .

تعبیر خواب خانه از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب درون خانه مجلل خود بودن ، زندگی مرفه و عالی است و معیشت است
اگر دیدید درون خانه محقر خود بودن ، زندگی سخت و تنگ شماست .
تعبیر خواب یکی از اتاق های خانه شما خراب باشد ، خرابی و آشفتگی قسمتی از زندگی شماست .
تعبیر خواب خانه با درب آهنی ، زندگی با دوام است .

تعبیر خواب خانه از دید لوک اویتنهاو
ساختن یک خانه ، خوشبختی در عشق است .
اخانه مخروبه ، مانعی از سر راه برداشته میشود .
خانه ای در آتش ، بدبختی است .
تعبیر خواب ترک کردن خانه ، یک منفعت غیر منتظره است .
تعبیر خواب خریدن یک خانه ، کامیابی است .
دیدن تعمیر کردن خانه  در خواب، یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود .
تعبیر خواب خانه خالی ، امیدهای واهی است .
اگر دیدید که صاحبخانه هستید ، کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد .
دیدن خانه جنگلی ، بیگانگان استقبال خوبی از شما خواهند کرد .

تعبیر خواب خانه از دید آنلی بیتون
خانه قدیمی ، رسیدن اخبار خوب است
خراب شدن خانه قدیمی شما  بطور ناخواسته ، شنیدن خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکانتان است
وارد شدن به خانه مرتب خود ، تعبیرش علاقه خانواده شما به شماست
و در آخر همانطور که آب روشنایی هست اگر خانه شما را آب بگیرد ، پیروزی بر مشکلات است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *