دیدن خواب تخم مرغ و تخم کبوتر یا تخم پرندگان در خواب

تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان


تعبیر خواب تخم مرغ از محمد بن سیرین

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است .

تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه ۴۸ سوره صافات می فرماید گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند
اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه یا کنیز صاحب بچه می شود.
اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند .

بقیه تعبیر خواب تخم مرغ در ادامه خواندن …

تعبیر دیدن تخم  مرغ پخته در خواب این است که به زحمت مال به دست می آورد .
تعبیر دیدن خوردن تخم نیمه پخته این است که زنی می گیرد و مدت طولانی با او زندگی می کند .
تعبیر خواب خوردن تخم مرغ  با پوست این است که مال مردم را می خورد .
اگر در خواب ببیند پوست تخم مرغ را می خورد ولی سفیده و زرده را نمی خورد تعبیرش این است که مال مرده می خورد یا کفن مرده میدزدد.

تعبیر خواب تخم مرغ از دید کرمانی
اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای بسیاری ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است .
اگر در خواب ببیند که روی تخم مرغ خوابیده مانند مرغ تعبیر خواب این است که با زنها زیاد اختلاط دارد .
اگر ببیند از ان تخم ها جوجه به بار آورد از فرزندان آن زنها فایده می برد .
اگر در خواب ببیند که به جای فرزند تخم زایید صاحب فرزندی کافر می شود .
تعبیر خواب تخم زیر مرغ گذاشتن و جوجه شدن این است که کار و بارت رونق می گیرد .
اگر معلمی که به کودکان قرآن می آموزد این خواب را ببیند صاحب فرزند می شود .
اگر در خواب ببیند تخمی را شکست تعبیر خواب این است که بکارت و دوشیزگی دختری را برمی دارد .
اگر در خواب ببیند که نمیتواند تخم را بشکند تعبیر خواب این است که نمی تواند بکارت خود یا از طرف مرد بکارت طرف مقابل را بر دارد .
اگر در خواب ببیند تخم  مرغ زیادی دارد تعبیر خواب این است که صاحب فرزندان زیادی می شود
تعبیر خواب تخم اردک فرزند فقیر است .
تعبیر خواب تخم گنجشک شادمانی است .  تعبیر خواب تخم کبوتر و قمری و یا کریم داشتن زندگی عاشقانه است .

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع
تعبیر تخم پرندگان ابی در خواب بر ۴ وجه است : ۱٫ به مراد رسیدن ۲٫ زن گرفتن ۳٫ کنیز ۴٫ فرزند دار شدن .

تعبیر خواب تخم مرغ از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب گرفتن تخم مرغ این است که سود به شما می رسد
تعبیر خواب پختن تخم مرغ این است که بدگویی می کنید
تعبیر خواب خریدن تخم مرغ این است که ضرری به شما خواهد رسید
تعبیر خواب دیدن تخم پرندگان دیگر این است که مورد آمرزش قرار می گیرید
تعبیر خواب خوردن تخم پرندگان دیگر این است که ناراحتی به شما می رسد
تعبیر خواب دیدن تخم مرغ این است که دعوا در راه است
تعبیر خواب تخم را از آشیانه برداشتن این است که شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد
تعبیر خواب تخم مرغ گندیده این است که موانع جلوی شما خواهد بود
تعبیر خواب شکستن یا له کردن تخم مرغ ،ناراحتی و نارضایتی است

تعبیر خواب تخم مرغ از دید آنلی بیتون
تعبیر دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .
خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .
دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .
دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .
دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .
اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .
دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .
تعبیر خواب تخم مرغ از دید لیلا برایت
تعبیر خواب خریدن تخم مرغ در خواب سود و منفعت مالی است
اگر در خواب ببیند که مرغی روی تخم های خود خوابیده تعبیرش شنیدن خبرهای خوب است
تعبیر خواب دیدن تخم مرغ پخته این است که روزهای خوبی در پیش است
تعبیر خواب دیدن تخم مرغ رنگ شده بیانگر روزهای سخت و مشکلات است
اگر کسی در خواب به شما تخم مرغ رنگی داد تعبیر خواب این است که شما به کسی علاقه مند می شوید

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ‘ تخم مرغ ‘ در خواب قوت و نیرومندی است .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *