تعبیر خواب بچه

محمدبن سیرین: اگر در خواب بیند او را بچه دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شود اگر در خواب بیند او را بچه پسری آمد، دلیل است او دختری آید اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد .

تعبیر خواب بچه ابراهیم کرمانی اگر بیند که ….بچه ای را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

تعبر شیر دادن به بچه ?روی عبارت کلیک کنید .

اگر کسی در خواب کودکی خود را ببیند یا ببیند بچه شده است تعبیرش غم و اندوه و سختی می باشد .

لوک اویتنهاو

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

لیلا برایت اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده کردید، تعبیرش این هست که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید دیدن بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن است که شما دچار مشکل مى‏ شوید، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏ شوید اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

آنلی بیتون اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید درکتاب سرزمین رویاها

خواب یک بچه : خوشبختی

در خانه بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.

بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

 

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .

تعبیر خواب بچه دار شدن اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانه آن است که موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .

اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده ‏اى را ببینید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را خواهید گذراند. اگر دخترى در خواب مشاهده کنید که صاحب نوزادى است، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشد.

دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ ى ناراحتى و نگرانى است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک نوزاد قشنگ : شادی و آرامش

یک زن خواب نوزاد ببیند : علامت حاملگی

یک زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یک عشق پرسعادت

یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود .

یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده : عشقش او را ترک می کند و ممکن است بیننده خواب به کار های نامشروعی دست بزند .

یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده : مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده : موفقیت در همه امور

یک نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش : خوشی و لذت در زندگی

یک نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار : ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

یک نوزاد خنده رو : دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

یک نوزاد زشت : بدشانسی در آینده

یک نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .

یک نوزاد در قنداق : ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

یک نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد : مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

یک زن از یک بچه پرستاری می کند : شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

یک نوزاد بیمار : یک بیماری سخت در فامیل

یک نوزاد می گیرید : مشاجره در خانواده

یک نوزاد سرراهی : ناکامی در عشق

یک نوزاد در گهواره : یکنفر مراق شماست او افکار خوبی ندارد .

نوزاد اشخاص دیگر : یک شکست برای مخالفان شما

تعداد زیادی نوزاد : فراوانی در زندگیخواب زایمان در خواب نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.

اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید. اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *