تعبیر خواب بوسه

محمدبن سیرین در تعبیر خواب بوسه گوید: اگر کسی بیند در خواب کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که از جائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند مردی را به شهوت بوسه می داد،…. تعبیرش این که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.

حضرت امام جعفر صادق در تعبیر خواب بوسه می فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.

اول: خیر و منفعت.

دوم: حاجت رائی.

سوم: بر دشمن ظفر یافتن.

چهارم: سخن خوش شنیدن.

تعبیر خواب بوسه عاشقانه یا از لب : ازدواج اگر ازدواج کرده بودید صاحب بچه خواهید شد .

بوسه از پیشانی و گونه : به شما منفعت خواهد رسید .

اگر کسی از گردن بوسه شود : عزیز خواهد شد .

تعبیر خواب بوسه از دست : کسی که به دستش بوسه خورده در کار به درجه ای خوب می رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد. اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند.

تعبیر خواب بوسیدن اموات : همچنین در تعبیر خواب بوسه مرده می فرماید :اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

اگر شما در خواب کسی را بوسیدید که آن شخص در واقعیت مرده است ، از راه و روش او در زندگی سودی به شما می رسد .

لوک اویتنهاو در تعبیر خواب بوسه می گوید :

بوسیده شدن : جدایی

بوسیدن : عشق دو جانبه

بوسه دزدکی : عشق سوزان

آنلی بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مادر خود را بوسه زدید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.

اگر در خواب خواهر یا برادر خود را بوسیدید ، نشان‏دهنده ‏ى شادمانى و نشاط است.

بوسیدن نامزد خود در تاریکى، بیانگر داشتن روابط نادرست است.

بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکى از اطرافیانتان که قهر بودید آشتى مى‏کنید.

لیلا برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دست کسى را می بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسى شما را بوسه می زند ، نشانه ‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‏ ى غم و ناراحتى است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *