تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج :برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده خواب شالیکار نباشد تعبیر خوابش….. ، مال و توش و دارایی تعبیر می شود. تعبیر خواب برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد.

اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب .

تعبیر خواب آبکش کردن برنج نیز بسیار خوب است و نشاندهنده شانس و اقبال و مسیریست که سر راه شما قرار می گیرد و شما باید با علم و مشورت با دیگران از این شانس به درستی استفاده کنید .

اگر در خواب دیدید که مزرعه برنجی دارید ( در صورتی که شالیکار نباشید ) یا انبار برنجی دارید که آفت خورده یا کرم زده است ، به مال شما آفت و زیان می رسد .

تعبیر خواب برنج همراه با مرغ و زعفران نیز بسیار عالیست و نشان از آسایش آینده هست . این آسایش با تلاش شما در کار و استفاده از فکرتان بدست می آید .

دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

تعبیر خواب برنج ابن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببیند برنج پخته همی خورد، تعبیرش حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است… اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.

تعبیر خواب برنج در آب : شانس فوق العاده در آینده .

اگر بیننده خواب ببیند که برنجی دزدید به مال و ثروت خواهد رسید از راه نا مشروع و این مال و نعمت عمر طولانی ندارد و از بین می رود .

تعبیر خواب برنج خریدن موفقیت در کار است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *