تعبیر برف باریدن در خواب چیست ؟

تعبیر خواب برف

دیدن خواب برف هم خوب است هم بد و بستگی به شرایطی دارد که در آن قرار گرفته اید . در این پست بطور مفصل در اینباره صحبت شده است . لطفا برای دیدن تعبیر خواب برف به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب برف : بارش لطیف برف ( دانه های برف دیده شود ) در فصل بهار نشانه سالی همراه با غم و اندوه است هر چه هوا در بهار سردتر شود طوری که ریزش دانه های برف تبدیل به تگرگ و طوفان و باد شدید شود سالی سخت تر و غم و اندوه بیشتر خواهد بود .

بارش برف در تابستان و پاییز و زمستان (برف باریدن)
: در صورتی که ریزش برف کم کم و لذت بخش باشد نشانه ی وفور نعمت و در صورتی که شدید ( مثلا همراه تگرگ و باد و طوفان ) باشد نشانه غم و اندوه ناگهانی می باشد که البته زودگذر می باشد و شما نباید نگران باشید یا بترسید . تعبیر خواب باریدن برف زیاد در صورتی که در زمستان یا پاییز باشد و در کار شما اختلال ایجاد نکند بسیار خوب است .

آب شدن برف (ذوب شدن برف): غم و اندوه از بین می رود و شما به روزهای راحت و خوش نزدیک هستید . برف قرمز (یا برف باریدن در هوای قرمز) : سختی و اندوه زیاد اما بسیار زود گذر است .

برف بازی یا یا لیز خوردن یا سر خوردن ( به معنی بازی کردن) درست کردن آدم برفی ، عروسی در برف ، برف خوردن ، کوه یا تپه ی پر برف ، نماز خواندن در برف : در صورتی که کمی تلاش کنید به نعمت و شادی و روزهای خوب دست خواهید یافت .

برف گل آلود یا کثیف ، یا لیز خوردن یا سر خوردن ( به معنی افتادن): قدر نعماتی که خدا به شما داده است را نمی دانید و مشکل کار شما همینجاست . از استعدادهای خود در زندگی استفاده کنید .

نشستن برف روی زمین یا روی درخت یا روی بدن و …. زیاد مهم نیست و شرایط دیگر تاثیر گذار است .

گم کردن راه در برف یا گم شدن در برف : اگر حین گم شدن در برف ، هوا همچنان خراب باشد ( برف و باران و باد و بوران و تگرگ و کولاک ) یا در شب برفی باشد یا در برف گیر کرده باشید یا در حال فرو رفتن در برف یا گیر افتادن باشید ، مشکلی یا ناراحتی ای در زندگی شما به وجود می آید که ممکن است برطرف شدن آن مشکل یا ناراحتی کمی به طول بیانجامد یا برای شما یا اطرافیان صدمات مالی یا جانی داشته باشد . دیدن گرگ و گربه در این زمان نشانه ی این هست که ممکن است کسانی منتظر این لحظه ی شما بوده اند که به مقصودهای خود برسند . در زمان ناراحتی فقط و فقط به خدا متوسل شوید و با فکر عمل کنید . از اصراف بپرهیزید و برای رفع مشکلات به مستضعفان و مستحقان کمک کنید ( در حد توان حتی بسیار ناچیز و کم ).  

برف پارو کردن یا بارش برف در زمان بارداری : وفور نعمت فراوان . آینده ی بسیار روشن برای فرزندان .

اگر برف گرم باشد : ممکن است در راه اشتباهی باشید یا یکی از تصمیمات زندگی شما یا خواسته هایتان ممکن است اشتباه باشد . با کسی که عاقل و بالغ و فهمیده هست مشورت کنید . ( در انتخاب کسی که می خواهید مشورت کنید دقت کنید )  

تعبیر خواب برف از محمد ابن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.   جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.  

تعبیر خواب برف از حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.  

تعبیر خواب برف از منوچهر مطیعی تهرانی (معاصر) گوید: برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.


از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

لوک اویتنهاو می گوید :بارش برف : سستی زود گذر برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن برف عذاب وفتنه بود دیدن برف بی هنگام لشگر باشد دیدن برف با هنگام فراخی روزی است دیدن برف در زمین قحط باشد

1 فکر می‌کنند “تعبیر خواب برف”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *