تعبیر خواب ببر

ببر حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی است و تعبیر خواب ببر در کل دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما پیروز شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران و تعبیر گران خواب عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند:…. اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر در خواب ایمنی تعبیر شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

هرچه ببر سفید تر باشد کرامتش بیشتر است و ممکن است آسیب کمتری ببینید . ببر سیاه در خواب از کمترین بخشندگی برخوردار است . و دیدن ببر زرد در خواب تعبیرش دشمن با بخشندگی متوسط است .

دیدن شیر و ببر کنار هم در خواب هر دو دشمنان شما هستند ، با این تفاوت که ببر ممکن است بعد از پیروزی بر شما آسیبی به شما نزند و بر حسب کرامت از شما بگذرد ولی شیر اینگونه نیست .

دیدن خرس و ببر کنار هم در خواب هر تعبیرش هر دو دشمن هستند اما ببر دشمنی باهوش و خرس دشمنی کودن و احمق است .

پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

تعبیر خواب ببر از محمدبن سیرین گوید: ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر در خواب بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، تعبیرش این که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر از وی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخوان و موی ببر به خواب دیدن، تعبیرش مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است و ببر اهلی گشته و ببر رام شده ، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

تعبیر خواب ببر و پلنگ : هر دو دشمن هستند و هر دو باهوش . پلنگ در خواب دشمنیست که خیلی آرام به شما نزدیک می شود و با برنامه قبلی و یکدفعه به شما صدمه زیادی وارد می کند .

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید . اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت . اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواهید شد . اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد . دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید . دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

لیلا برایت میگوید: اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب میکند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر میرساند.

هانس کورت میگوید: حمله‏ ى ببر در خواب ، تعبیرش آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *