تعبیر خواب بارداری

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن ( باردار یا حامله )، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب بارداری گوید: اگر فرزند….. نابالغ خود را آبستن بیند، تعبیرش اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

حامله و باردار شدن در خواب نماد خوبی است . ممکن است شما یک هدف در ذهن داشته باشید که این نشانگر هدف شما می باشد یک نشانه ای از موفقیتتان در کار . هر چه شکم بزرگتر شود یا مثلا احساس کنید که بچه ۲ قلو هست هدف شما بزرگتر است .

اگر در خواب دیدید که بچه به دنیا آمد به سن بچه توجه کنید مثلا اگر سن بچه ۹ ماهه باشد نشانه این هست که آن هدف از ۹ ماه پیش در ذهن شما رخ داده است . یا مثلا اگر در خواب دیدید که بچه ی ۱ ساله ای دارید و گرسنه هست نشانه ی هدفی است که یک سال پیش در ذهن شما شکل گرفته و شما به آن توجه نکردید که این هدف شما می تواند راه مناسب و موفقی را در زندگیتان بوجود آورد .

اگر در خواب بارداری دیگران را دیدید این موفقیت برای دیگران می باشد که ممکن است در واقعیت شما به دلیل تلاش کم حسرت زندگی دیگران را بخورید . اگر دیدید که باردارید و زایمان کردید یا شخص دیگری از اقوام زایمان کرد تعبیرش برای کسی که زایمان کرده این هست که با تلاش و البته سختی به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابد .

اگر در خواب دیدید که باردار شدید و بچه سقط شد تعبیرش نشانه شانس و موقعیتی است در زندگیتان که به دلایل مختلف شما از دست می دهید .

تام چت ویندرا در تعبیر خواب بارداری گوید : تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیر ش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند .

تعبیر خواب بارداری دختر مجرد یا باکره : یک شانس یا هدف یا خواستگار یا امثال این مسائل هست که باید به آن توجه زیادی بکنید . این اتفاق برای شما خوب هست در صورتی که در خواب بچه سقط نشود . با چشم باز و با مشورت افراد آگاه مسیر زندگیتان را پیش ببرید .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *