دیدن خواب باران تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب باران

دیدن باران در تقریبا خوب است. ممکن است شما باران را در روز یا شب یا در فصلهای مختلف سال از جمله تابستان در هوای آفتابی ببینید یا باران را همراه برف و تگرگببینید . گاهاً در خواب ممکن است باران های شدید و تند و سیل آیسا ببینید یا باران سنگو یا باران گل آلود . در این میان ما برای شما تمامی تعابیر خواب باران را از ابن سیرین ، حضرت یوسف ، و تعبیر خواب باران از منوچهرمطیعی تهرانی را آماده کرده ایم لطفا به ادامه مطلب بروید . …

حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود ازخداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقتخويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن بارانخاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريد اين چنين، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل آن موضع و سختي كه به ايشان رسد. اگر بيند كه باران آهسته مي باريد، دليل كند بر خير و منفعت اهل آن موضع. اگربيند كه اول سال يا اول ماه باران باريد، دليل كندكه در آن سال يا در آن ماه فراخي و نعمت زياد پيدا شود. اگر بيند كه باران تيره و سخت بود (باران گل آلود)  كه مي باريد، دليل كند بر بيماري كه در آن هلاك شود.
باران قرمز  ( البته گل آلود نباشد ): نعمت زیاد و یکدفعه تا جایی که باورتان نمیشود .
باران سنگ : در زندگی کارهای اشتباهی انجام داده این که در آینده چوب آن را خواهید خورد . اگر کسی از دست شما ناراحت هست و خودتان می دانید از آن شخص حلالیت بطلبید و مطئن شوید که شما را بخشیده است .
باران خون : نشانه سختی و مشکلاتی هست که ممکن است در ازای کار بدی بر سر شما بیاید مثلا شاید حق کسی را خورده اید ….
باران در قبرستان : زندگی خوب و مرفه . اگر دیدید که زیر باران قدم می زنید کار و زندگی خوب خواهید داشت . اگر از آب باران خوردید به آرزوهایتان خواهید رسید . اگر زیر یک چتر بودید علاوه بر زندگی خوب از گزند مشکلات در امان خواهید بود . چکیدن قطره های باران از سقف خانه یا باریدن باران در خانه نیز نشانه ی این هست که مشکلاتی که دارید به زودی تبدیل به رزق و روزی می شود و با کمی تلاش در راه اهدافتان زندگی به آرزوهایتان خواهید رسید .
باریدن باران در عروسی نیز نشانه ی خوشبختی و رسیدن به آرزوهاست . هرچقدر باران زیاد و شدید باشد و به فراوانی ببارد تعبیر خواب بیشتر و بهتر است ( در صورتی که خرابی به بار نیاورد ) . اگر دیدید که در جنگلی هستید و باران می بارد نشانه ی این هست که نکبت و بدبختی از دیار شما خواهد رفت و اگر دیدید که در کوه و کویر هستید نشانه این هست که به زودی کسب و کارتان سکه خواهد شد . باریدن سکه و طلا از آسمان خوشبختی و رسیدن به مقام بالا و رسیدن به آرزوهاست . تعبیر خواب بارش باران در تابستان خیلی خوب نیست …… در بعضی از تعابیر نشانه غم و اندوه و سختی است . شما با کمک کردن به اطرافیانتان می توانید این تعبیر را عوض کنید .
دیدن خواب باران تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب باران

محمدبن سيرين گويد: اگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد، دليل است كه در آن ديار، لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود. اگر بيند كه باران بر سر وي مي باريد، دليل بود كه به سفر رود و با سود و منفعت بازآيد.اگر بيند كه باران بر سر مردمان چون طوفان مي باريد، دليل بود كه در آن ديار مرگ مفاجات پديد آيد. اگر بيند كه از هر قطره باران آواز همي آيد، دليل است عزت و جاه او زياد شود. اگربيند باران عظيم مي باريد، چنانكه جوي ها از آن روان شد و زياني بدو نرسيد، دليل كه پادشاه تعصب كند وشر وي از خود بازدارد و اگر بيند از آن جوي ها نتوانست گذشت، دليل كه شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بيند كه آب از هوا همي آيد. به كردار باران، دليل است كه عذاب حق تعالي و بيماري در آن موضع پديد آيد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند به جاي باران انگبين همي باريد، دليل كه نعمت و غنيمت در آن ديار بسيار باشد و هر چيز كه بيند كه از آسمان مي باريد تاويلش از جنس آن چيز بود. اگر بيند كه آب باران صاف و روشن بود، دليل كه بر قدر آن خير و راحت بدو رسد. اگر بيند كه آب باران تيره و ناخوش بود، دليل كه بر قدر آن رنج و بيماري كشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن باران درخواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: بركت. سوم: فرياد خواستن. چهارم: رنج و بيماري. پنجم: بلا. ششم: كارزار. هفتم: خون ريختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان يافتن. يازدهم: كفر. دوازدهم: دروغ.
باریدن باران و رنگین کمان : رسیدن به آرزوها و خوشبختی .
باریدن باران در کعبه : شما به ثروتی می رسید که آن را باید با اطرافیان تقسیم کنید یا دست کسی را در راه خیر بگیرید همانطور که خدا برای شما روزی رسانده است .
گریه کردن و دویدن زیر باران نشانه ی این هست که شما مشکلات حل نشدنی یا سختی دارید که به طور ناباورانه این مشکلات از بین می روند . تنها کاری که باید کنید این هست که با تلاش زیاد به راه و هدفتان ادامه دهید و با آن مشکل دست و پنجه نرم کنید تا به وقتش همه چیز دست شود . باران  اگر هر چقدر زیاد باشد و حتی تبدیل به سیل شود در صورتی که به کسی صدمه نزند خوب است ولی اگر به کسی  یا چیزی صدمه سخت بزند مشکل ساز است و می تواند نشان از غم و سختی باشد  . اما حتی اگر صدمه کم باشد نشانه رحمت هست و آن صدمه های کوچک نشانه مشکلات کوچکی هست که در زندگی روزمره به وجود می آید .
تعبیر خواب باران ازمنوچهر مطيعي تهراني گويد: باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي . عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است. خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم. باران ملايم و دلپذير در خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است. مشاهده باريدن باران نيکو است مشروط بر اين که باران همه جا فرو بريزد. اگر در خواب ببينيد که مثلا پشت پنجره ايستاده ايد و مي بينيد که باران مي بارد و در همه جا يکسان فرو مي ريزد بسيار خوب است ولي اگر در همين حالت ببينيد که فقط در خانه شما باران مي بارد و بام و در خانه هاي ديگر خشک است خوب نيست زيرا اين باران اختصاصي در هر حالتي باشد از آمدن يک اندوه و غصه خبر مي دهد. در اين موقعيت که باران فقط در خانه شما مي بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشيد. ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب ببيند که باران در اول سال يا اول ماه مي بارد در آن سال يا آن ماه نعمت فراوان مي شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سيل آسا باشد خوب نيست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوري که در خواب احساس کنيد به صورت و سر شما مي خورد از يک حادثه بد خبر مي دهد مخصوصا روي سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد ميمون ندانسته اند. همين طور است اگر بيننده خواب ببيند که باران مي بارد اما رنگ قطرات آن تيره است يا اصولا رنگ طبيعي ندارد اين باران از بيماري بيننده خواب خبر مي دهد و چنان چه شما ايستاده باشيد و ديگري را دست خوش چنين باراني ببينيد آن شخص بيمار مي شود و اگر آن شخص که زير باران است مجهول باشد يکي از نزديکان شما طعمه بيماري مي شود. مشاهده باران بي وقت نيز در خواب نيکو نيست. مثلا در گرماي قلب الاسد که نزديک کولر يا در فضاي آزاد و روي پشت بام و در پشه بند خوابيده ايد ببينيد باران مي بارد. اين خواب به شما خبر از غمي مي دهد که بيشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببينيد که باران روي محله يا شهر مي ريزد. اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد و شما با آب باران( از ناودان يا آبي که در گودال هاي زمين جمع شده) دست و روي خود را مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديک مطلع مي کند. از اين خوب تر آن است که در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد. معبران اسلامي نوشته اند که گيرنده وضو با آب باران به زيارت حج مي رود يا به زيارت اعتاب مقدس توفيق مي يابد اما به طور کلي دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ايمني است و رهائي و نجات از نگراني و ياس و چنان چه از آن بنوشيد دين خويش را مي پردازيد. اگر در خواب ببينيد باران طوري به شدت و به حدت مي بارد که رهگذران و مردم از بيم آن مي گريزند و سر پناه مي جويند دليل بر آن است که براي آن مردم حادثه اي غير قابل پيش بيني اتفاق مي افتد. اگر باران طوري مي بارد که سر و روي و لباس و کفش شما را خيس مي کند به سفر مي رويد و از اين سفر سودي عايدتان مي گردد. اگر در خواب بينيد که باران مي بارد و شما صداي ريزش باران آن را مي شنويد و از شنيدن آن خوشتان مي آيد و لذت مي بريد صاحب عنوان و شهرت و آوازه مي شويد و چنان چه از شنيدن صداي آن خوشتان نيايد خواب بي اثر است و بي تفاوت.
لوک اويتنهاو مي گويد :
باران : استفاده ، سود
بوران : بهبودي در اوضاع
باران و آفتاب با هم : يک تحول خوشايند اتفاق خواهد افتاد
تعبیر خواب باران از حضرت يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن باران ايمني و فراخي بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *