دیدن خواب باران تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب باران

دیدن باران در تقریبا خوب است. ممکن است شما باران را در روز یا شب یا در فصلهای مختلف سال از جمله تابستان در هوای آفتابی ببینید یا باران را همراه برف و تگرگببینید . گاهاً در خواب ممکن است باران های شدید و تند و سیل آیسا ببینید یا باران سنگو یا باران گل آلود . در این میان ما برای شما تمامی تعابیر خواب باران را از ابن سیرین ، حضرت یوسف ، و تعبیر خواب باران از منوچهرمطیعی تهرانی را آماده کرده ایم لطفا به ادامه مطلب بروید . …

حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود ازخدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقتخویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن بارانخاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد. اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود. اگر بیند که باران تیره و سخت بود (باران گل آلود)  که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
باران قرمز  ( البته گل آلود نباشد ): نعمت زیاد و یکدفعه تا جایی که باورتان نمیشود .
باران سنگ : در زندگی کارهای اشتباهی انجام داده این که در آینده چوب آن را خواهید خورد . اگر کسی از دست شما ناراحت هست و خودتان می دانید از آن شخص حلالیت بطلبید و مطئن شوید که شما را بخشیده است .
باران خون : نشانه سختی و مشکلاتی هست که ممکن است در ازای کار بدی بر سر شما بیاید مثلا شاید حق کسی را خورده اید ….
باران در قبرستان : زندگی خوب و مرفه . اگر دیدید که زیر باران قدم می زنید کار و زندگی خوب خواهید داشت . اگر از آب باران خوردید به آرزوهایتان خواهید رسید . اگر زیر یک چتر بودید علاوه بر زندگی خوب از گزند مشکلات در امان خواهید بود . چکیدن قطره های باران از سقف خانه یا باریدن باران در خانه نیز نشانه ی این هست که مشکلاتی که دارید به زودی تبدیل به رزق و روزی می شود و با کمی تلاش در راه اهدافتان زندگی به آرزوهایتان خواهید رسید .
باریدن باران در عروسی نیز نشانه ی خوشبختی و رسیدن به آرزوهاست . هرچقدر باران زیاد و شدید باشد و به فراوانی ببارد تعبیر خواب بیشتر و بهتر است ( در صورتی که خرابی به بار نیاورد ) . اگر دیدید که در جنگلی هستید و باران می بارد نشانه ی این هست که نکبت و بدبختی از دیار شما خواهد رفت و اگر دیدید که در کوه و کویر هستید نشانه این هست که به زودی کسب و کارتان سکه خواهد شد . باریدن سکه و طلا از آسمان خوشبختی و رسیدن به مقام بالا و رسیدن به آرزوهاست . تعبیر خواب بارش باران در تابستان خیلی خوب نیست …… در بعضی از تعابیر نشانه غم و اندوه و سختی است . شما با کمک کردن به اطرافیانتان می توانید این تعبیر را عوض کنید .
دیدن خواب باران تعبیرش چیست ؟
تعبیر خواب باران

محمدبن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: برکت. سوم: فریاد خواستن. چهارم: رنج و بیماری. پنجم: بلا. ششم: کارزار. هفتم: خون ریختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان یافتن. یازدهم: کفر. دوازدهم: دروغ.
باریدن باران و رنگین کمان : رسیدن به آرزوها و خوشبختی .
باریدن باران در کعبه : شما به ثروتی می رسید که آن را باید با اطرافیان تقسیم کنید یا دست کسی را در راه خیر بگیرید همانطور که خدا برای شما روزی رسانده است .
گریه کردن و دویدن زیر باران نشانه ی این هست که شما مشکلات حل نشدنی یا سختی دارید که به طور ناباورانه این مشکلات از بین می روند . تنها کاری که باید کنید این هست که با تلاش زیاد به راه و هدفتان ادامه دهید و با آن مشکل دست و پنجه نرم کنید تا به وقتش همه چیز دست شود . باران  اگر هر چقدر زیاد باشد و حتی تبدیل به سیل شود در صورتی که به کسی صدمه نزند خوب است ولی اگر به کسی  یا چیزی صدمه سخت بزند مشکل ساز است و می تواند نشان از غم و سختی باشد  . اما حتی اگر صدمه کم باشد نشانه رحمت هست و آن صدمه های کوچک نشانه مشکلات کوچکی هست که در زندگی روزمره به وجود می آید .
تعبیر خواب باران ازمنوچهر مطیعی تهرانی گوید: باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند. همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود. مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد. اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش باران آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.
لوک اویتنهاو می گوید :
باران : استفاده ، سود
بوران : بهبودی در اوضاع
باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد
تعبیر خواب باران از حضرت یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن باران ایمنی و فراخی بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *