انگشتر عقیق - فیروزه طلا نقره نگین دار

تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبير خواب انگشتر به روايت امام جعفر صادق : انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود. اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش. بقیه در ادامه مطلب …

تعبير خواب انگشتر به روايت محمد ابن سيرين : اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود. اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد. اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخي از آن بفروشد.

انگشتر عقیق - فیروزه طلا نقره نگین دار

دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی : اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد. اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود. اگر انگشتري از آهن بيند آن چه دارد اندك و حقير بود. اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم. اگر بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از آن جمله بود كه گفتيم. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان آن است که به موفقيت بزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست. اگر کسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود کرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود که بر اعتبارتان مي افزايد. گرفتن انگشتري از ديگران خوب است و نفعي که عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي که دهنده انگشتر دارد و محلي که انگشتري گرفته و داده مي شود. اگر کسي در خواب ببيند که انگشتري خودش را شکست در صورتي که ازدواج کرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد. اگر در خواب ديديد که انگشتري خود را به کسي امانت داده بوديد و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد که در آينده اي نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي کنيد که او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد. گم شدن انگشتري براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد که بيننده خواب کسي را از دست مي دهد يا از سمتي معزول مي شود.

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر : رسیدن به قدرت ، ثروت ، ازدواج ، خوشبختی ، سلامتی

دیدن انگشتر لاجورد ، یاقوت سبز ، فیروزه سبز ، فیروزه آبی در خواب  : رسیدن به قدرت و آرامش

دیدن انگشتر نگین زرد ،عقیق زرد ،  شرف شمس ، طلا  ، شجر و خریدن انگشتر : ازدواج یا رسیدن به آرزوها

دیدن انگشتر یشم ، زمرد ،  یاقوت و زبرجد  در خواب نشانه رسیدن به رفاه و خوشبختی

تعبیر خواب دیدن انگشتر چوبی و انگشتر مسی  : عمر طولانی

دیدن انگشتر با نگین عقیق یا خاتم :  به پایان رسیدن مشکلات

اتعبیر خواب نگشتر الماس  و بلریان : رسیدن به مقام

کنده شدن نگین انگشتر : مشکلات  ، از دست دادن پول یا بیماری یا از بین رفتن مقام

دیدن انگشتر طلا و نقره در خواب  :  پول ، شانس موقعیت ……

انگشتر عقیق طلا با نگین عقیق یا نگین دار ( قرمز – سبز – فیروزه ای) یعنی به عزت و شرف می رسید .

دیدن انگشتر استیل ، ساده ، آهنی و … در خواب نشانه شانس و یک اتفاق خوب در راه است

دیدن النگو و انگشتر در کنار هم : خوشبختی

دیدن انگشتر های زیاد کنار هم در خواب تعبیرش اتفاق های بسیار زیبا در زندگی هست که خواهد افتاد .

اگر حلقه یا انگشتر را دست کنید ( انگشت حلقه عروسی ) به زودی ازدواج می کنید یا در ازدواج خود مستحکم تر می شوید . یا اگر در شرایط ازدواج نیستید به آرزوی خود خواهید رسید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *