انگشتر عقیق - فیروزه طلا نقره نگین دار

تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق : انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیک بود. اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش. بقیه در ادامه مطلب …

تعبیر خواب انگشتر به روایت محمد ابن سیرین : اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود. اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد. اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخی از آن بفروشد.

انگشتر عقیق - فیروزه طلا نقره نگین دار
دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی : اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود. اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم. اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد. اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر : رسیدن به قدرت ، ثروت ، ازدواج ، خوشبختی ، سلامتی

دیدن انگشتر لاجورد ، یاقوت سبز ، فیروزه سبز ، فیروزه آبی در خواب  : رسیدن به قدرت و آرامش

دیدن انگشتر نگین زرد ،عقیق زرد ،  شرف شمس ، طلا  ، شجر و خریدن انگشتر : ازدواج یا رسیدن به آرزوها

دیدن انگشتر یشم ، زمرد ،  یاقوت و زبرجد  در خواب نشانه رسیدن به رفاه و خوشبختی

تعبیر خواب دیدن انگشتر چوبی و انگشتر مسی  : عمر طولانی

دیدن انگشتر با نگین عقیق یا خاتم :  به پایان رسیدن مشکلات

اتعبیر خواب نگشتر الماس  و بلریان : رسیدن به مقام

کنده شدن نگین انگشتر : مشکلات  ، از دست دادن پول یا بیماری یا از بین رفتن مقام

دیدن انگشتر طلا و نقره در خواب  :  پول ، شانس موقعیت ……

انگشتر عقیق طلا با نگین عقیق یا نگین دار ( قرمز – سبز – فیروزه ای) یعنی به عزت و شرف می رسید .

دیدن انگشتر استیل ، ساده ، آهنی و … در خواب نشانه شانس و یک اتفاق خوب در راه است

دیدن النگو و انگشتر در کنار هم : خوشبختی

دیدن انگشتر های زیاد کنار هم در خواب تعبیرش اتفاق های بسیار زیبا در زندگی هست که خواهد افتاد .

اگر حلقه یا انگشتر را دست کنید ( انگشت حلقه عروسی ) به زودی ازدواج می کنید یا در ازدواج خود مستحکم تر می شوید . یا اگر در شرایط ازدواج نیستید به آرزوی خود خواهید رسید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *