تعبیر خواب انگشتری

حضرت دانيال گويد: چون در خواب نقش و صفت انگشتري بيند، تعبیر که از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر خواب بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، تعبیر است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود. اگر خواب بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، تعبیر نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، تعبیر است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

محمد ابن سيرين در تعبیر خواب انگشتری گويد: اگر كسي خواب بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود. اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد. اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخي از آن بفروشد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر خواب بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، تعبیر است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد. اگر بيند انگشتري او از سيم بود، تعبیر است آن چه دارد پسنديده و حلال بود. اگر انگشتري از آهن بيند آن چه دارد اندك و حقير بود. اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، تعبیرش است بر آن چه در آهن گفتيم. اگر خواب بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از آن جمله بود كه گفتيم.

تعبیر خواب انگشتری از جابر مغربي گويد: اگر خواب بيند در انگشت وي انگشتري آهن بود، دليل كه قوت و توانائي يابد. اگر بيند از برنج يا مس است، تعبیر كه از مردمان بي اصل منفعت يابد. اگر بيند كه بلور است، تعبیر كه از مردم عامه چيزي بدو رسد. اگر بيند انگشتري خويش نزد كسي به امانت نهاد يا وي را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، تعبیر است كه زني به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد. اگر بيند انگشتري خويش بشكست، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي افتد. اگر بيند كه انگشتري او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند، تعبیر است خداوند انگشتر، غلام زاده بود. اگر بيند كه از آن دو نگين يكي بيفتاد، دليل كه از دو گناه يكي توبه كند. اگر بيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد، تعبیر است چيزي پنهان بدو رسد. اگر خواب بيند كه نامه گشاده را مهر كرد، تعبیر كه چيزي آشكار بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود. اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، تعبیر است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *