تعبیر خواب انگشتان

در تعبیر خواب های انگشتان سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تعبیر پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی در خواب ببیند که انگشت دست راست ندارد تعبیرش آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد. اگر در خواب انگشتان زرد باشند تعبیرش این هست از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه در خواب تعبیرش اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها. اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد در تعبیرش غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

 

۱ـ دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، تعبیرش آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد . تعبیرخواب انگشت

۲ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، تعبیر آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور میشوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده میشود .

۳ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثیرا به خاطر دخالت دشمنان از دست میدهید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *