دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انار

از آنجایی که انار یک میوه بهشتی و دارای خواص بسیار خوب است تعبیر خواب انار و دیدن انار در خواب نیز معمولا خوب هست . در این پست ما تعبیر خواب انار را از ابن سیرین ، امام صادق و ابراهیم و حضرت یوسف و غیره برای شما قرار دادیم .

تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

تعبیرخواب انار به روایت محمد بن سیرین اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

تعبیر خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد .

فرقی نمی کند که رنگ انار سفید یا قرمز یا سرخ یا سیاه باشد و در تعابیر خواب بیشتر به شیرینی یا ترش بودن انار اشاره شده است .

گرفتن انار در خواب از کسی نشانه برکت و خشبختی است . هرچه انار بزرگتر باشد بهتر است . خوردن آب انار نشانه از بین رفتن مشکلات و بیماریست . اگر از مرده انار گرفتید روزیتان ۲ چندان می شود . اگر به مرده انار دادید به مشکل خواهید خورد ممکن است مالی باشد یا جانی . دیدن انار بی پوست یا دانه شده سلامتی و برکت و روزیست  و پختن انار نشانه مسیر اشتباه در زندگیست . اگر دیدید مرده در حال خوردن انار هست ، نظر های شما قبول حق واقع شده . اگر اناری را باز کردید و دیدید خشک یا خراب شده یا گندیده نشانه ی این هست که باید در کارهایتان بیشتر و بهتر فکر کنید تا به اشتباه نیفتید این اشتباه خطرات جبران ناپذیری برای شما خواهد داشت . دیدن انار در کنار میوه های دیگر مثل سیب یا انجیر بسیار خوب است و نشانه ی این هست که با تلاش زیاد نسبت به همه چیز بی نیاز خواهید شد و آینده تان روشن است .

دیدن شکوفه انار و گل انار نشانه آینده ای خوب برای شماست . اگر زن بارداری انار بخورد تعبیرش فرزندی زیبا و آینده دار است .

تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند. انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند. دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

تعبیر خواب انار حضرت یوسف : انار خوشی و سلامتی است . اگر ترش باشد غم و اندوه اگر طعم آن ندانید مثل انار شیرین خوشی و سلامتی و مال می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *