تعبیر خواب استخر پر آب

تعبیر خواب استخر

در تعبیر خواب استخر نقطه تمرکز بر بروی چگونگی آب استخر ، زلال بودن یا کثیف بودن آب ، مقدار آب و….. است .

تعبیر خواب استخر از امام صادق علیه السلام: دیدن حوض یا استخر در خواب بر چهار وجه است.

اول:. ….مردم با منفعت.

دوم: مردی توانگروثروتمند.

سوم: مال جمع کردن.

چهارم: عالمى که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند.

تعبیر خواب استخر از ابن سیرین بصری : اصل حوض و استخر در خواب علم ودانش است. اگر بیند خویشتن با آب استخری همی شست، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد. اگر دید همه آب حوض یا استخر فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.

خالد بن علی بن محد العنبری: اگر کسی در خواب ببیند که از استخری وضو میگیرد، به اذن خداوند از غم و اندوه نجات مییابد. اگر از آن استخر آب خورد، به او رزق و روزی بخشیده میشود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی: اگر بیند تن و جامه خود به استخر می شست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه خود به استخر بشست و پلیدی ازجامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود. اگر بیند کنار استخر سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که استخر مِلک او باشد. اگر بیند استخر ملک او نبود و از آنِ مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود. اگر بیند آب استخر تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

جابر مغربی : اگر بیند آب استخر همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگی حوض.

آنلی بیتون : ۱ـ دیدن استخر در خواب ، نشانه ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است . ۲ـ اگر خواب ببینید آب استخر گل آلود است ، نشانه آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد .

تعبیر خواب استخر پر از آب باشد و زلال : منفعت و خوشی بیشتر است . هرچه آب بیشتری در استخر باشد بیشتر .

استخر پر از ماهی : نشانه ی بهترین حالت و اتفاق است . هم خوشی هم سلامتی هم مال و منال .

تعبیر خواب رفتن به استخر چه آب گرم باشد چه سرد : سلامتی و رهایی از بیماریهاست .

اگر دیدید که در آب استخر شنا می کنید یا در استخر شیرجه زدید: به خواستهایتان در زمینه ی سلامتی و مالی خواهید رسید . حتی غرق شدن در استخر نشانه خوبی است .

اگر استخر کم عمقی دیدید باز هم نشانه خوبی است اما با درجه پایین . اگر استخر خالی از آب یا بدون آب دیدید نشانه مشکلات است .

استخر با آب کثیف یا استخر لجن نشانه غم و اندوه است .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *