تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان ابن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جايگاهي معروف صدای اذان  يا بانگ نماز شنید ، تعبیرش حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جايگاهي مجهول شنید ، مكروهي و ناپسندي بدو رسد. اگر اين خواب را مردي فاسق ديد، دليل كه او را به دزدي گيرند. اگر ديد بانگ اذان را از مسجد يا از مناره دهد، تعبیر خوابش این هست که مردمان را به خدا مي خواند. اگر ديد در بستر خفته بانگ نماز مي داد. دليل كه با زن خود الفت دارد. اگر ديد بانگ اذان در خانه خود مي داد، تعبیر كه مفلس و درويش گردد و گويند كسي از اهل بيت او هلاك شود. اگر ديد اذان در چاه يا در سردابه مي داد، تعبیر كه آن كس زنديق يا منافق است. اگر در خواب ديد كهاذان در كوچه ميداد. تعبیر ماسوي كند.

تعبیر خواب اذان گفتن مرده : به زودی فرزندی در خانواده بدنیا می آید .

ابراهيم كرماني در تعبیر خواب اذان گويد: اگر مردي بيند با زن خود اذان مي داد، دليل است كه از دنيا رحلت كند بزودي. و اگر در خواب ديد در كلمه هاي اذان زيادت و نقصاني بود، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد. اگر ديد كودكي اذان مي داد، دليل كه پدر و مادر را وداع گويد. اگر در خواب بيند اذان در گرمابه مي داد، دليل بدحالي او بود در دين و دنيا. اگر در خواب ديد اذان در قافله يا در لشگرگاه مي داد، تاويلش بد است. اگر بيند محبوسي در زندان بانگ اذان مي داد و اقامه كرد، از زندان رهايي يابد. اگر بيند اذان به لهو و بازي مي داد، دليل كه هلاك شود. اگر ديد بر سر كوهي بانگ نماز مي داد، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خداي تعالي خواند. اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد، دليل كه بزرگي و فرمانروائي يابد. اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز داد، دليل كه در كار حق خيانت كند. اگر بيند درسردابه اذان داد،دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند. اگر ديد در ميان كوهي اذان كرد، دليل كه در ميان قومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند. اگر ييند بر كرسي يا بر تختي نشسته بود يا ايستاده و به لهو اذان مي كرد، دليل كه عقل از او زايل شود. اگر ديد ديگري بانگ نماز كرد و او بشنيد. تعبیر كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسي او را به خداي تعالي خواند. اگر بيند بانگ اقامت شنود، دليل كه در كارهاي حق توفيق يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر شنیدن صدای اذان در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائي. چهارم: بزرگي. پنجم: رياست. ششم: سفر. هفتم: بريدن. هشتم: مفلسي. نهم: خيانت. دهم: جاسوسي. يازدهم: منافقي. دوازدهم: بريدن دست.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *