تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان ابن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جایگاهی معروف صدای اذان  یا بانگ نماز شنید ، تعبیرش حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جایگاهی مجهول شنید ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند. اگر دید بانگ اذان را از مسجد یا از مناره دهد، تعبیر خوابش این هست که مردمان را به خدا می خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد. دلیل که با زن خود الفت دارد. اگر دید بانگ اذان در خانه خود می داد، تعبیر که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود. اگر دید اذان در چاه یا در سردابه می داد، تعبیر که آن کس زندیق یا منافق است. اگر در خواب دید کهاذان در کوچه میداد. تعبیر ماسوی کند.

تعبیر خواب اذان گفتن مرده : به زودی فرزندی در خانواده بدنیا می آید .

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب اذان گوید: اگر مردی بیند با زن خود اذان می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر در خواب دید در کلمه های اذان زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید. اگر دید کودکی اذان می داد، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید. اگر در خواب بیند اذان در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا. اگر در خواب دید اذان در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است. اگر بیند محبوسی در زندان بانگ اذان می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد. اگر بیند اذان به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود. اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند. اگر دید در مناره بانگ نماز می داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد. اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند. اگر بیند درسردابه اذان داد،دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند. اگر دید در میان کوهی اذان کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند. اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو اذان می کرد، دلیل که عقل از او زایل شود. اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید. تعبیر که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند. اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر شنیدن صدای اذان در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *