دیدن ادرار در خواب

تعبیر خواب ادرار

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند………..دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت، دلیل کند که او را فرزند آید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می رفت، دلیل کند که او را فرزندی آید به تن معلول. بعضی از معبران گفته اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

اگر زن ادرار کند خوشبخت خواهد شد . 

ادرار بچه پسر بچه یا دختر بچه فرقی نمی کند آینده روشن دوری از بلا .

تعبیر خواب دیدن ادرار خونی : به زودی فرزندی بدنیا می آید .

اگر بیند در خواب که سگی ادرار می کند درگیر مشکلاتی خواهید شد که به پیشرفت شما کمک خواهد کرد . لازمه رد شدن از این مشکلات تلاش و برنامه ریزی می باشد .

اگر در خواب دیدید که گربه ادرار می کند دشمنانتان زیاد می شود . این دشمنان دوستانی هستند که به شما حسودی می کنند .

تعبیر خواب ادرار کردن از جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر خواب بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همی کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا می بیند که دیگری ادرار می کند. به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود. این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند. اگر دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود. چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می رسید و بسیار نیکو است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: ادرار کردن در خواب به موقع خویش . به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد. بنده را آزادی بود بیمار را شفا بود محبوس را فرج بود مسافر را باز آمدن بود عامل را معزولی بود خلیفه را مرگ بود قاضی را عزل بود بازرگان را زیان باشد در تجارت

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى‏هایى خواهید داشت. دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.

لیلا برایت میگوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‏ ى آن است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد. درکتاب

سرزمین رویاها آمده است : خواب ادرار : مورد تحقییر قرار میگیرید .

در تخت خود ادرار میکنید : منفعتهای عالی در کار

به دیوار ادرار میکنید : یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد .

دیگران به دیوار ادرار میکنند :رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید .

بچه ها ادرار میکنند : علامت سلامتی

یک ظرف مخصوص ادرار : آینده شما روشن و خوش خواهد بود .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *