دیدن آیینه در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه تقریبا خوب است . در این پست تعبیر خواب آینه از معبران بزرگ ( ابن سیرین ، امام جعفر صادق و …..) قرار داده شده . همچنین تعبیر خواب آیینه بزرگ ، آینه شمعدان ، اینه کثیف و …… قرار داده شده است .

تعبیر خواب آینه از منوچهر مطیعی تهرانی: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

تعبیر خواب خریدن آینه یا دیدن آینه شمعدان : ازدواج می کنید یا فرزندتان ازدواج می کند و یک ازدواج خوب است .
اگر در خواب آینه ای کثیف دیدید به طوری که تصویر شما به درستی دیده نمی شد فرزند یا دوستی خطا کار دارید .
اگر آینه شما گم شد مال گم می کنید . اگر آیینه شکسته شد کسی به شما خیانت می کند ( یا مسیر زندگیتان اشتباه می شود ) اگر آینه هدیه گرفتید .

تعبیر خواب آب و آیینه خوشبختیت .

تعبیر خواب آینه از امام صادق _ ع _ می‌فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می‌کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می‌شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می‌دهد و در چهره او نگاه می‌کند به دیدن دوستی غایب خشنود می‌گردد.

تعبیر خواب آینه از  امام جعفر صادق: آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد : زن پسری برایش به دنیا خواهد امد مقام و حکومت دوست ویار شریک کار با وضعیت و کیفیت روشن حضرتش بازهم می‌فرماید، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند، زن می‌گیرد و صاحب مقام می‌شود اگر دختر آینه در خواب ببیند، شوهر پیدا می‌کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد.

تعبیر خواب آینه از  ابن سیرین: آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است اگر ببیند به کسی آینه ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد اگر ببیند در آینه نقره ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، خواهری نصیبش خواهد شد اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می‌کند، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.

تعبیر خواب آینه از  جابر مغربی: اگر در خواب روی زیبای معروفی را در آینه ببیند، تعبیر چنان است که روی پادشاه امیری را دیده است، اگر صاحب روی زیبا معروف نباشد خوب و بد تعبیر به کیفیت چهره بستگی دارد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *