دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

ابراهيم كرماني گويد: اگر خواب بيند كه آهو رافرا گرفت، تعبیرش كنيزك خوب روي او را حاصل شود. اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد ، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد. اگر بينده در خواب آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند. اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر در خواب بيند كه …. پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود. اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كه او را از زن مال رسد.  تعبیر خواب کشتن آهو ،دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

تعبیر خواب آهوی مرده : شانس خود را از دست خواهید داد .

تعبیر خواب دوستی با آهو یا تعبیر خواب حرف زدن با آهو یا تعبیر خواب غذا دادن به آهو: اگر مجرد باشید به زودی برای شما همسری یافت می شود . اگر متاهل هستید برای شما دوستیهایی پیدا می شود که از آنها بسیار شادمان خواهید شد .

تعبیر خواب هدیه گرفتن آهو : به مقام خواهید رسید .

تعبیر خواب زاییدن آهو : اگر در خواب آهویی در حال زایمان ببینید ، تعبیرش به پول خواهید رسید .

تعبیر خواب آهو از ابن سیرین محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد. اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد. اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

تعبیر خواب آهو جابر مغربي گويد: اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، دليل كند كه وي را از كنيزكي فرزند آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.

اول: زن،

دوم: كنيزك،

سوم: فرزند،

چهارم: منفعت از زنان.

1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهل نشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *