تعبیر خواب آلت مردانه عورت کیر

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

واژه هایی چون عورت مردانه و آلت تناسلی مردانه ، ذَکَر ، قضیب (یا در اصطلاح عامیانه کیر) به یک معناست .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آلت تناسلی، بزرگی و شهرت و فرزند می‌باشد.
اندازۀ آلت
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بزرگی آلت، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد، ولی تعبیر کوچک بودن آن، حقارت و گم‌نامی خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آلت تو دراز شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندان زیادی خواهی شد.
اگر ببینی آلت تو راست گردیده و سفت شده است (شق کرده)، یـعـنـی بخت و اقبال تو بهتر می‌شود و قوت می‌گیرد .

بقیه تعبیر خواب عورت مردانه در ادامه خواندن ….

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسمتی از آلت مردانه تو بریده شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزند کمی می‌شوی یا اینکه از مال و جاه و مقامت کم می‌شود.
اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود،
اگر ببینی آلت تو جدا شده است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود یا اموال خود را از دست می‌دهی.

اگر زنی در خواب ببیند که ذکر (آلت تناسلی مرد) می خورد حتی اگر به زور و به صورت تجاوز باشد تعبیرش این هست که به بزرگی و مال و مقام می رسد .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آلت خودت را با دست کنده و دوباره همان‌طور مثل اول در جای خودش قرار دادی، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود، ولی به جای آن صاحب فرزند دیگری خواهی شد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آلت تو بریده شده است یا خودت آن را بریده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی نمی‌شوی [یا شاید هم اگر فرزندی داری، صاحب فرزندی دیگر نخواهی شد] (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، تعبیرش این است که با زن حائض آمیزش می‌کنی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، صاحب فرزندی ناقص می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو سقط جنین می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

خروج چیزی از سوراخ آلت
● ماهی: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که از زنی که اصلیت آن به کناره دریای مشرق مربوط است صاحب فرزندی دختر می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر می‌شوی.
● گربه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو گربه بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.
● موش: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهی شد.
● مار یا عقرب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت مردانه تو مار یا عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی مار بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.
● کرم و مورچه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو کرم و مورچه بیرون آمده است، فرزندت ضعیف و پست و کوته‌فکر می‌شود.
● نان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و بیچاره می‌شوی.
● کنجد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو کنجد بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو به طور پنهانی کسی را دوست دارد.
● چرک: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو چرک بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی معلول می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، چرک بیرون می‌آید، صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی می‌باشد.
● آب صاف: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو آبی صاف بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی درستکار و پرهیزکار می‌شوی.
● آب تیره: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو آبی تیره بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی نادرستکار و بدکردار می‌شوی.
● منی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت تو منی بیرون آمده است، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری، در جائی دیگر نیز می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد.
● آتش: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت تو آتش بیرون آمد که نیمی از آن به سمت مشرق و نیمی دیگر به طرف مغرب رفته است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که «پادشاه» کل جهان خواهد شد (مانند ذوالقرنین).
● مدفوع: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مدفوع بیرون آمده است، یـعـنـی تمایل به لواط کردن داری.
● مروارید یا گوهر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مروارید یا گوهر بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار خواهی شد.

زنی که آلت مردانه دارد!
تعبیر خواب مرد شدن زن (زنی که آلت مردانه دارد)

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که “آلت مردانه” دارد، یـعـنـی حامله است و یا اینکه حامله می‌شود و صاحب فرزند خواهد شد .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که به جای «فرج»، آلت مردانه دارد و حامله می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که آلت مردانه دارد، یـعـنـی چنانچه حامله باشد صاحب پسری می‌شود، ولی آن پسر نمی‌ماند و از دنیا می‌رود، ولی اگر حامله نباشد و پسر نداشته باشد، مال و اموالش زیادتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که “آلت مردانه” دارد و آمیزش می‌کند، یـعـنـی کار زشتی انجام می‌دهد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دارای دو آلت یا بیشتر از دو آلت هستی، تعبیرش این است که هم صاحب فرزند می‌شوی و هم در بین مردم بزرگی و عظمت به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت تو مثل درخت که شاخه‌های متعدد از آن در می‌آید، آلت‌های دیگری درآمده است، تعبیرش فرزندان زیاد می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گره‌ای بر آلت تو زده‌اند، یـعـنـی وضع زندگانی و معیشت تو تباه می‌شود. اگر ببینی آلت تو در میان تو شده است، یـعـنـی در حالی که می‌توانی به چیزی گواهی و شهادت بدهی از این کار خودداری می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آلت تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود.
تعبیر خواب حرکت کردن آلت، افزایش نعمت و خوشبختی و بخت خوب و قوی می‌باشد .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی آلت تو را در دهان خودش قرار داده و می‌مکد، یـعـنـی به آن شخص سود و منفعت می‌رسانی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آلت عبارتند از: ۱- فرزند ۲- خانواده و علم ۳- مال ۴- عزت ۵- بزرگی ۶- طاعت ۷- گرو گرفتن (تعبیرهای مختلف).

مردی در خواب دید که آلت تناسلی و بیضه او را بریده بودند و پیش تعبیرگران رفت و تعبیر خواب خودش را پرسید. عده ای از تعبیرگران گفتند که زود میمیرد و عده ای دیگر گفتند که از خانواده اش جدا می شود و گروهی دیگر گفتند که عزت و جاه و منزلتش کم می شود و عده ای دیگر نیز گفتند نسل او بریده و قطع می شود و گروهی دیگر گفتند که زنش را طلاق خواهد داد و عده ای دیگر گفتند مال و اموال و امور زندگانی را از دست می دهد. چند وقت بیشتر نگذشت که آن شخص زنش را طلاق داد و فرزندان را برداشت و برای بازرگانی به مسافرت دریایی رفت و سوار کشتی شد. در دریا طوفان شدیدی شد و کشتی و او به همراه فرزندان و مال و اموالش غرق شدند و ماهی کوچکی آلت تناسلی و بیضه او را خورد و به این ترتیب تمامی تعبیرها درست درآمد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *