تعبیر خواب آرایش کردن چشم ابرو مو رژلب

تعبیر خواب آرایش صورت

آرایشکردن در بیداری وجهه های متفاوتی دارد . کلا آرایش کردن صورت اگر در جای درست استفاده شود و در آن زیاده روی نشود ، می شود گفت یک هنر است . در تعبیر خواب آرایش کردن یا دیدن خواب شخصی که در حال آرایش می باشد تعابیر متفاوتی دارد که در زیر ما برای شما  کاملترین آن را جمع آوری کرده ایم . برای خواندن تعبیر خواب آرایش به ادامه خواندن بروید .

لوک اویتنهاو می‌گوید: آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است.اگر زنی آرایش کرده را ببینید (چه مرد در خواب ببیند چه زن)  تعبیرش این هست که کسی می خواهد شما را فریب دهد .

تعبیر مو به معنای عمر هست . اگر موها در خواب بلند باشد خوب است . اگر ببینید که موهای خود را از ته زدید تعبیرش این هست که برای شما غم و اندوه بوجود می آید . اما اگر دیدید که در حال آرایش کردن و مرتب کردن موهایتان هستید برایتان یک موقعیت کاری و پولی خوب بوجود می آید .البته در جایی نیز همین کار تعبیرش این هست که شما  از فرصت ها و زمان بدرستی استفاده نمی کنید و در حال انجام کارهای بیهوده هستید .

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می‌کند. نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته‌های خود دیگران را فریب می‌دهد.
اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می‌کند، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه‌های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد.
اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می‌شوید.
اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می‌گردد، علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: تعبیر خواب رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است.

تعبیر خواب آرایش چشم
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد .

تعبیر خواب آرایش ابرو : اگر کسی ببیند در خواب در حال آرایش ابرو هست ، تعبیرش این هست که مورد اعتماد دیگران قرار می گیرد و پیش بقیه عزیز خواهد شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.

محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

تعبیر خواب آرایش صورت مرد
مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *