غیر فعال کردن آپدیت ویندوز 10

خاموش کردن آپدیت ویندوز

مصرف غیر مجاز ویندوز 10 از اینترنت

شاید شما هم از اینکه ویندوز 10 اینترنت شما را مصرف می کند نگران و ناراحت هستید . ویندوز 10 جهت بروزرسانی خود و رفع مشکلات سیستم همیشه سرور و سیستم شما را در تعامل هایی قرار می دهد که اگر شما از اینترنت حجمی یا سرعت پایین استفاده می کنید شاید دوست نداشته باشید که این آپدیت ها و دانلود ها انجام شود . در این ترفند به معرفی 4 راه مختلف جهت غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 10 خواهیم پرداخت.

راحتترین روش ….
شما می‌توانید فایل‌های رجیستری ازپیش‌ساخته‌شده‌ جهت تغییر تنظیمات آپدیت ویندوز را از ( disable-automatic-updates-on-windows-10 ) دانلود نمایید و هر کدام را به دلخواه خود اجرا نمایید . گزینه های موجود
1 – Auto download and notify for install ( اتوماتیک دانلود کن اما برای نصب سوال کن )
2- Auto download and schedule install ( اتوماتیک دانلود و نصب کن)
3- Notify for download and notify for install ( هم برای دانلود و هم برای نصب سوال کن و بصورت خودکار انجام نده )
4- Remove this setting and use the default ( تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض برگردان )

غیرفعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 10 از طریق سرویس Windows Update

ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پروانه

در تعبیر خواب ، پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود.. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب تعبیرش این هست که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر زن ها در خواب پسته ببینند تعبیرش این است که غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند. چنانچه در خواب ببینید که … ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پیاز

 

ابراهيم كرماني در تعبیر خوابب پیاز گويد: تعبیر خواب پیاز خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر در خواب پياز پخته خورد، تعبیرش كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداي تعالي بازگردد. اگر پیاز سفید در خواب دیدید تعبیر آن ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر – محمد ابن سيرين گويد: پنير به خواب، اگر خشك باشد، تعبیرش مال اندك است كه از سفر حاصل شود بيننده را و پنيرتر، تعبیرش مال بسيار است، كه در حضر بدست آيد. جابرمغربي گويد: پنير تر در خواب تعبیرش مال و نعمت است كه به آساني بيابد و پنير خشك سفري است با اندك منفعت. اگر كسي به خواب بيند نان با پنير ميخورد، دليل كه در سفري او را مالي اندك با غم و اندوه حاصل شود و بعضي از معبران گويند علتي بدو رسد، لكن زود خلاص شود. اگر کسی در خواب ببیند که نان و پنیر و گردو می خورد تعبیرش مال و ثروت فراوان و روزی زیاد است .

منوچهر مطيعي تهراني در تعبیر خواب پنیر گويد: …. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا – تعبیر خواب پای برهنه

حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، تعبیر كه نيمه مال او از وي ضايع گردد. اگر در خواب هر دو پاي بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه جمله مالش برود يا خود بميرد و معبران گويند: اگر شخصي هر دو پاي خود را بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه به سفر شود. اگر ديد پاي او آهنين يا مسين است، تعبیر كه ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ محمد ابن سیرین گوید: پلنگ در خواب ، تعبیرش دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر در خواب پلنگ بر وی غالب شد، در تعبیر دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر در خواب بیند گوشت پلنگ همی خورد، تعبیر که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پرنده

در تعبیر خواب پرنده ، پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند. اگر در خواب ديديد که پرنده اي داريد تعبیرش این هست که به مراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز باشد . پرنده سبز تعبیرش سلامتی و زندگی خوب است . اين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است. اگر در خواب ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پرواز

 

تعبیر خواب پرواز در خواب نیکو است مگر این که در پرواز به آسمان مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران در تعبیر خواب بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن در خواب بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر در خواب دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید تعبیرش این هست که ….. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب سگ آبی

تعبیر خواب سگ‌ آبی‌
سگ‌های‌ آبی‌ حیواناتی‌ خیلی‌ پرجنب‌ جوش‌ وپرکار هستند. آنها تمام‌ روز در حال‌ جویدن‌ هستند و برای‌ خودشان‌ خانه‌ می‌سازند. در مجموع‌ آنهاحیواناتی‌ خوشایند و دلنشین‌ تلقی‌ نمی‌شوند. تمام‌ وقت‌ آنها صرف‌ مجزا سازی‌ و محافظت‌ از خودشان‌می‌شود. اگر خواب‌ چنین‌ حیوانی‌ را دیدید، باید … ادامه‌ی خواندن